Viltspår

Viltspårverksamheten

ORDINARIE PROV

Harpsundsprovet söndag 5 maj

Max 20 hundar, sista anmälningsdag 22/4.

Anmälan kan göras till viltspar@sotk.se

Frågor besvaras av

Ola Lagerbäck ola.lagerback@gmail.com

Tel: 070-645 38 95


Strängnäs söndag 1 september

Mer info kommer.


RÖRLIGA PROV

RÖRLIGA PROV utförs hela året under förutsättning att det är snöfritt. Anmälan via mejl till viltspar@sotk.se eller online här på sidan.

Anmälningsavgift 200 kr som sättes in på PG 41 63 69-7.

OBS! Hundens registreringsnummer måste anges på betalningen.

Domaravrode 250 kr plus eventuell reseersättning betalas till domaren i samband med provet.

Frågor hänvisas till viltspar@sotk.se.

Viltspårverksamheten inom SöTK


Viltspårkommittén 2024 består av

Ola Lagerbäck, Lotta Bünsow och Anders Fändrik.

Anmälningsblanketter för nedladdning

Excel-fil

PDF-fil


Onlineanmälan

Anvisningar för prov

Ändamål
Viltspårprovets målsättning är att pröva deltagande hunds spårningsförmåga och lämplighet vid eftersök av skadat klövvilt.


Villkor för deltagande
Vid start på viltspårprov skall tax ha uppnått 9 månaders ålder. Taxen skall vara registrerad, vaccinerad och vara ID-märkt.


Klasser
I provet förekommer två klasser, anlagsklass och öppen klass. För deltagande i öppen klass krävs att hunden tidigare erhållit bedömningen GODKÄND i anlagsklass.


Provformer
Ordinarie viltspårprov: Prov på i förväg fastställd tid och plats.

Rörligt spårprov: Prov som genomföres på tid fastställd av arrangerande klubb. Provdag skall fastställas minst 5 dagar före start.


Spåret
Spåret skall i båda klasserna vara c:a 600 meter långt och så lagt att det bildar fyra vinklar. Avståndet mellan vinklarna får ej understiga 50 meter.


Spårets markering

Anlagsklass

Någon uppsparkning av markförnan ska inte göras. I anlagsklass kan spåret vid spårbörjan, utmärkas med en snitsel, etc. till hundförarens och domarens vägledning.

Vinklar och spårslut kan utmärkas med i övrigt avvikande markering.

Öppen klass

Spårbörjan ska endast vara markerad med att den yta om 25 x 25 meter där skottplatsen antas vara ska vara utmärkt. Platsen för skottprövning ska markeras. Markering av spåret i övrigt ska göras på ett sådant sätt att det endast kan lokaliseras av domaren och/eller spårläggaren med hjälp av en spårbeskrivning.


Blodläggning
I anlagsklass skall spåret vara 2-5 timmar gammalt före start.

I öppen klass skall spåret vara 12-24 timmar gammalt.

Spåret skall i båda klasserna läggas med 2dl blod med hjälp av spårläggarkäpp i var nedre ände anbringas en skumgummibit med en kontaktyta mot marken av 2 x 2 cm eller med hjälp av en stänkflaska där det är av stor vikt att flasköppningen har en diameter av maximum 1 mm. Blodstämplarna eller blodstänken avsättes med ca 1 meters inbördes avstånd.

På de första 10-talet meter av spåret görs blodmarkeringen tätare. I båda klasserna skall i samband med blodmarkering släpas skank av klövvilt. Skanken skall släpas även under bloduppehåll. På en raksträcka av spåret görs ett uppehåll i blodmarkeringen på en sträcka av ca 15 meter. I öppen klass skall dessutom vid två av vinklarna ett avbrott i blodläggningen göras på en sträcka av c:a 10 meter. I en av vinklarna med bloduppehåll går spårläggaren utan ytterligare inblodning tillbaka c:a 15 meter vid sidan av det lagda spåret på raksträckan och gör vinkeln där. Den släpande skanken läggs vid spårets slut så att den på avstånd ej är synlig för föraren, dock utan att gömmas. Från spårslut skall spårläggaren avlägsna sig vinkelrätt från spårets riktning.


Skottprövning

I öppen klass markeras 50-100 meter före spårslutet platsen för skottprövningen. Hunden sätts eller läggs, bunden eller obunden, vid markeringen. Domaren eller annan funktionär går cirka 15 meter från hunden i spårets längdriktning och avlossar där ett skott med hagelvapen eller startpistol 9 mm med knallammunition. Skotten ska skjutas i luften och inte i marken. Skytten återvänder till hunden. Domaren ska sedan visa i vilken riktning spåret går.


Förande av hunden
Hunden skall under spårningsarbetet föras i spårlina vars längd ej får överstiga 10 meter. Avståndet mellan hunden och förarens fattning på linan skall vara minst 5 meter. Vid svårframkomlig terräng får linan tillfälligt släppas eller fattas med kortare avstånd.


Kravnivåer
Under provet bedöms spårningsförmåga, tempo, självständighet och i öppen klass även skottreaktion.

Varför träna viltspår med sin tax?

Alla taxar, och hundar för den delen, har en fantastiskt god näsa. Att aktivera sin hund med att träna viltspår är roligt och givande både för hund och för husse/matte. Det är relativt enkelt. Detta behöver du för att sätta igång:

  • Blod.

  • Flaska eller spårkäpp.

  • Lina med brett halsband, eller sele.

  • Snitslar för markering av spåret.

  • En skank av klövvilt.

Spårträning kan påbörjas tidigt, redan när valpen är några månader gammal. Man lägger lätta blodspår c:a 10 meter och låter valpen nosa sig fram till spårslutet. Där skall alltid finnas en belöning i form av något godbit – korvskiva eller något annat gott som din hund uppskattar.

Du ska alltid ge hunden mycket beröm när den kommit till spårslutet – skanken.

Efterhand som din valp klarar uppgiften ökar du blodspårets längd och minskar mängden blod. Låt alltid spåret i detta skede ha en rak sträckning. Skanken dras hela tiden vid spårläggningen.

Du kan öka svårighetsgraden genom att minska mängden blod och/eller att låta spåret göra en rät vinkel. När valpen klarar det kan du göra flera vinklar längs spåret. Man kan även låta spåret gå genom vatten och i mer risig terräng.

Viktigt är att inte ha för högt ställda förväntningar på valpen utan ta det lugnt och inte gå alltför fort fram. Ta träningen i etapper innan graden av svårighet ökas. Somliga hundar är senare i utvecklingen än andra. Det kan finnas stora variationer på detta i samma valpkull.

Vid viltspårprov i öppen klass skall hunden klara en skottprövning.

Skotträning bör även det grundläggas från tidiga valpmånader och med successivt ökad knallstyrka. Det kan gå till så att man låter någon bekant avlossa ett gevärsskott på ett par hundra meters håll medan man själv leker eller kelar med valpen. Efterhand flyttas skotten närmare, fortfarande med valpen sysselsatt med annat. Skulle man märka att valpen upplever det hela obehagligt, får man avbryta och börja om från början igen efter ett par dagar.

När du anser att din hund efter avslutad träning klarar ett spår på 600 meter, kan du anmäla den till viltspårprov. Hur detta kan ske, finner du bl.a. i tidningen TAXEN eller här på Södermanlands Taxklubbs hemsida.

Med en tax i skogen
har man aldrig tråkigt!


Informationen om viltspår är skriven av
Eva Brenkle Hangren